ภูมิภาคคันโต

พื้นที่ตอนกลางเป็นดินแดนพื้นที่ราบลุ้มที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นที่ชื่อ ฮกชู ทำให้เป็นอีภูมิภาคที่มีคนมากที่สุด เป็นที่ตั้งของกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่น และอีก 6 เมืองใหญ่ จังหวัดกุมมะ, คะนะงะวะ, ชิบะ, ไซตะมะ, โทะชิงิ และ อิบะระกิ ซึ่งภูมิภาคนี้ถูกเรียกว่า  คันโต มีขนาดประมาณ 32,423.85 ตารางกิโลเมตร มีประชาการประมาณ 39.6 ล้านคน กล่าวคือ 15,600 คนต่อตาราง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพิเรียล ที่ประทับของพระมหาจักรพรรดิ เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาล ธุรกิจ สถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ่งบันเทิงและความทันสมัยต่าง ๆ แต่เนื่องจากที่ดินและที่พักอาศัยในกรุงโตเกียวมีราคาแพงมาก ผู้คนส่วนใหญ่จึงพักอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงเช่น คะนะกะวะ ชิบะ ไซตะมะ แล้วเดินทางโดยรถไฟเข้ามาทำงานหรือเรียนที่โตเกียว  ภูมิภาคคันโตมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 40 และที่เหลือมีลักษณะเป็นภูเขา ภาคคันโตมีประชากรประมาณ 41,487,171 คน ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548อัตราความหนาแน่น 1,279.53 คน/ตารางกิโลเมตร นอกจากกรุงโตเกียวแล้ว เมืองโยะโกะฮะมะ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เนื่องจากมีท่าเรือพาณิชย์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกล […]