ทะเลสาบชิโกะสึ

ทะเลสาบชิโกะสึตั้งอยู่ที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโด มีความลึกเฉลี่ย 265 เมตร จุดที่ลึกที่สุดลึก 363 เมตร จัดเป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับสองในญี่ปุ่นรองจากทะเลสาบทะซะวะ มีพื้นที่ผิวมากเป็นอันดับแปดในญี่ปุ่น และยังเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่นรองจากทะเลสาบคุซะโระ รอบทะเลสาบมีภูเขาไฟสามลูก ได้แก่ ภูเขาเอะนิวะทางทิศเหนือ ภูเขาฟุปปะชิและเขาทะรุมะเอะทางทิศใต้ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการยุบตัวของแผ่นดินระหว่างภูเขาไฟทั้งสามในสมัยโฮโลซีน เนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้ลึก จึงมีปริมาตรมากถึง 3/4 ของทะเลสาบบิวะ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แม้จะมีพื้นที่ผิวเพียง 1/9 ของทะเลสาบบิวะ และจากอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวที่น้อยกับความลึกมาก ทำให้อุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบคงที่ได้ตลอดทั้งปี จึงจัดเป็นทะเลสาบที่ไม่เคยมีน้ำแข็งที่อยู่เหนือสุดในญี่ปุ่น แหล่งน้ำไหลเข้าสู่ทะเลสาบได้แก่ แม่น้ำบิฟุเอะ โอะโคะทัมเปะ นินะรุ และฟุเระไน มีแหล่งน้ำไหลออกสายหลักคือ แม่น้ำชิโตะเซะ  ทะเลสาบชิโกะสึเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ จากการสำรวจของ Global Volcanism Program พบว่าแอ่งภูเขาไฟแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อ 31,000-34,000 ปีก่อนจากการปะทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งบนเกาะฮกไกโด ในปล่องประกอบด้วยแร่ dacite rhyolite และ andesite เป็นหลัก ภูเขาไฟสามลูกคือ ภูเขาเอะนิวะ ภูเขาฟุปปะชิ และภูเขาทะรุมะเอะ ก่อตัวขึ้นบนขอบของแอ่ง   มีการนำปลาแซลมอนแดง จากทะเลสาบอะกังมาปล่อยในทะเลสาบชิโกะสึ ต่อมากลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น […]